კლოდ ლევი-სტროსი.docx

* The preview only display some random pages of manuals. You can download full content via the form below.

The preview is being generated... Please wait a moment!
  • Submitted by: Misha Kartvelishvili
  • File size: 145.5 KB
  • File type: application/pdf
  • Words: 585
  • Pages: 4
Report / DMCA this file Add to bookmark

Description

კლოდ ლევი-სტროსი ისტორიზმის შესახებ გამოცემები: 1. ლევი-სტროსი, კლოდ. სტრუქტურის ცნება ეთნოლოგიაში. წგნ-ში: ეთნოლოგიის ქრესტომათია, შემდგ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტეტის გამომცემლობა, 1997. 2. ლევი-სტროსი, კლოდ. სტრუქტურაგისტური მოღვაწეობა: [საუბარი მარკო დ ერამოსთან]. გერმანულიდან თარგმნა ლ. დადიანმა. აფრა. N6. თბილისი, 1998. 3. ლევი-სტროსი, კლოდ. ისტორია და რასა, წგნ-ში შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში. წგნ. 3. თბილისი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007. 4. ლევი-სტროსი, კლოდ. ტოტემიზმი დღეს, ფრანგულიდან თარგმნა მერაბ მიქელაძემ. თბილისი. გამომცემლობა „აგორა“, 2010. 5. ლევი-სტროსი, კლოდ. ანთროპოლოგია თანამედროვე სამყაროს პრობლემათა წინაშე:

ფრაგმენტი.

ფრანგულიდან

თარგმნა

ელენე

ლადარიამ.

არილი:

საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალი. N2 (222). თბილისი, 2014.

ქართულ სამეცნიერო აზროვნებაში: 6. შავგულიძე, გიორგი. ფრანგული სტრუქტურალიზმის მეთოდი. ქუთაისი, 2013 7. აბაკელია, ნინო. მეოცე საუკუნის ანთროპოლოგიური თეორიები მითსა და რელიგიაზე. თბილისი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013 8. ჭანტურიშვილი, სოსო. სტრუქტურალიზმი ეთნოგრაფიაში კლოდ ლევი-სტროსი // ცისკარი. - , 1988. - N3. - გვ.129-135 9. ო.

ჯიოევი.

კლოდ

ლევი-სტროსი.

წგნ-ში

თანამედროვე

ბურჟუაზიული

ფილოსოგია (XX ს. მეორე ნახევარი). თბ., 1988, გვ. 219-224 10. ჩიქობავა, ა. სტრუქტურალიზმი, როგორც თანამედროვე ენათმეცნიერების მიმდინარეობა // თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. - თბილისი, 1944. - ტ.26. - გვ.231-244.

11. გაწერილია,

ა.

სტრუქტურალიზმი

პოეტიკაში

პროფ.

რომან

იაკობსონის

მეტრისტული შტუდიების გამო / ა. გაწერილია // მნათობი. - თბილისი, 1979. - N1. - გვ.159-172 12. მახარობლიძე, გ. სტრუქტურალიზმი-ახალი მიმართულება ლინგვისტიკაში / გ. მახარობლიძე // მეცნიერება და ტექნიკა. - 1974. - N1. - გვ.36-38 13. შარაძენიძე, თინ. სტრუქტურალიზმის ძირითადი სკოლების შესახებ // იბერიულკავკასიური ენათმეცნიერება თბილისი, 1964. - ტ.14. - გვ.51-69. 14. შავგულიძე, გიორგი. კლოდ ლევი-სტროსის სტრუქტურალიზმის თანამედროვე სოციალური კონცეფცია / გიორგი შავგულიძე // ენა და კულტურა : სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ქუთაისი, 2014. - ISSN 1987-7323. - N11. - გვ.207-212. 15. შავგულიძე, გ. ფრანგული სტრუქტურალიზმის შესახებ : [ახალი მიმდინარეობის სტრუქტურალიზმის დამკვიდრება საფრანგეთში 1968 წელს] / გ. შავგულიძე // განთიადი. - ქუთაისი, 2002. - N5-6. - გვ.185-189 16. ჭანტურიშვილი, სიმონ. ეთნოლოგია / [რედ.: ვ. შამილაძე]. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1993 (თბილ. უნ-ტის სტ.). - 412 გვ. 17. კულტუროლოგია (კულტრის ისტორია და თეორია), თბ., 2003, გვ. 122-127.

თარგმანებში:

18. კასირერი, ე. სტრუქტურალიზმი თანამედროვე ლინგვისტიკაში / ე. კასირერი ; ინგლ.

თარგმ.

ლ.

რამიშვილმა

//

მიმომხილველი

:

სამეცნიერო-

ბიბლიოგრაფიული კრებული. - თბილისი, 1968. - N4-5. - გვ.11-30. 19. ივან მარტინი. ფილოსოფიის ისტორია, ტომი მესამე, თბ., 2008, თავი მეოთხე სტრუქტურალიზმი 20. პროპი, ვ. ზღაპრის მორფოლოგია, თარგმნა და წინასიტყვ. დაურთო მარიამ (ციალა)

კარბელაშვილმა

;

[ბოლოსიტყვ.

-

ზღაპრის

სტრუქტურულ

ტიპოლოგიური შესწავლა - ავტ.: ე. მელეტინსკი]. - თბ. : მეცნიერება, 1984. გვ. 2526.

Островский

А.

Б.

Анализ

мифов

Леви-Стросса:

первобытное

мышление

и

этнографический контекст. Советская этнография. 1984, № 5. გვ. 48-58. Дараган Н. Я., Островский А. Б. Издания К. Леви-Строса на русском языке. Советская этнография. 1986. № 3. გვ. 167-170. Островский А. Б. Школа французского структурализма: вопросы методики. Советская этнография. № 2, 1988, გვ. 33-44. ნაშრომის გეგმა 1. კლოდ ლევი-სტროსის მოკლე ბიოგრაფია 2. კლოდ ლევი-სტროსი ქართულ სამეცნიერო -სააზროვნო გარემოში 

ქართულ საბჭოთა მეცნიერებაში, მისი კრიტიკის საფუძვლები, მიზეზებიქართულ პოსტ-საბჭოთა მეცნიერებაშითარგმანებში

3. ერთი კონკრეტული პრობლემა გამოჩენილი ფრანგი ეთნოლოგის, ანთროპოლოგის და ფოლკლორისტის კლოდ ლევისტროსის სახელი კარგად არის ცნობილი ყველა იმ ადამიანისათვის ვინც ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობს, მის სახელს უკავშირდება სტრუქტურალიზმი დანერგვა სამეცნიერო კვლევებშ, რაამც მნიშვნელოვნად შეცვალა დამოკიდებულება მთელი რიგი საკითხებისადმი. წინამდებარე გამოკვლევის მიზანია გავიაზროთ თუ როგორ ესმის კლოდ ლევი-სტროსს ისტორიის კვლევა. დასაწყისისთვის საკითხის უკეთ გარკვევისათვის საჭიროდ მიგვაჩნია, შემოგთავაზოთ კლოდ ლევი-სტროსის მოკლე ბიოგრაფია დასაწყისში გვსურს შევეხოთ ერთ საინტერესო საკითხის კერძოდ კლოდ ლევი-სტროსის შემოქმედების განხილვა საბჭოთა და ქართულ ისტორიოგრაფიაში, თემა არის საინტერესო და აქტუალური, რადგან რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ამ კუთხით კვლევა ქართულ საისტორიო მეცნიერებაში ჯერ არ ჩატარება, ეს კი შესაძლებლობას მოგვცემს განვიხილოთ მთელი რიგირ საინტერესო საკითხები.

დასაწყისშვე

უნდა

ითქვას,

რომ

საბჭოთა

ისტორიოგრაფია

ლევი-სტროსიადმი

რადიკალურად უარყოფითად განწყობილი არ ყოფილა, მეტიც შეიძ₾ება თამამად ითქვას, რომ ის